Loading

Γενικοί Όροι Ενοικίασης

 1. Κράτηση: Όλες οι κρατήσεις απευθύνονται στο συγκεκριμένο μοντέλο που έγινε η κράτηση. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να σας διαθέσουμε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που κάνατε κράτηση, θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε αυτοκίνητο της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

 2. Παραλαβή αυτοκινήτου: Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, ο οδηγός θα πρέπει να φέρει μαζί του τα παρακάτω:• Δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ (ελληνικό, ευρωπαϊκό για χώρες της Ε.Ε. ή Διεθνή Άδεια Οδήγησης συνοδευόμενη από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου) με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον 3 έτη πριν την ημερομηνία ενοικίασης• Πιστωτική κάρτα• Διαβατήριο ή ταυτότητα. Όλα τα παραπάνω πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του οδηγού.

 3. Ηλικία οδηγού: Ο οδηγός και κάθε επιπλέον οδηγός ο οποίος αναγράφεται στο συμβόλαιο, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 25ο έτος ηλικίας του για όλα τα οχήματα.

 4. Τρόπος πληρωμής: Οι κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας http://www.ecomobilo.gr.com προϋποθέτουν ύπαρξη πιστωτικής κάρτας για να ολοκληρωθούν. Για την παραλαβή του αυτοκινήτου απαιτείται προσωπική πιστωτική κάρτα (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover) του μισθωτή για την προέγκριση και κάλυψη των ποσών που αφορούν στην προκαταβολή, την εγγύηση και την εξόφληση της ενοικίασης. Κρατήσεις επίσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω μηχανισμού πληρωμών PayPal. Προπληρωμένες κάρτες δεν γίνονται δεκτές.

 5. Ακυρώσεις κρατήσεων / Μη εμφάνιση: Ακυρώσεις γίνονται δεκτές χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση με την προϋπόθεση ότι γίνονται έως και 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης. Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την EcoMobilo σε λιγότερο από 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος σύμφωνα με κράτηση που πραγματοποιήθηκε σε αυτήν τη μηχανή κρατήσεων,δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό.

 6. Αλλαγές κρατήσεων: Αλλαγή σε κράτηση είναι εφικτή αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου στο 2821043409 και συνεπάγεται εκ νέου υπολογισμό τιμής σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων και τον ισχύοντα τιμοκατάλογο τη στιγμή της αλλαγής. Αλλαγή ονόματος μισθωτή, αριθμού πιστωτικής κάρτας ή κατηγορίας αυτοκινήτου δεν είναι εφικτή. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική κράτηση θα πρέπει να ακυρωθεί και να πραγματοποιηθεί νέα κράτηση. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει τη μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εκμισθώτρια 24 ώρες πριν την αρχική συμφωνία επιστροφής και να λάβει ρητή και έγγραφη αποδοχή.

 7. Πρόωρη επιστροφή: Στην περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση και το μισθωτήριο συμβόλαιο δεν συνεπάγεται επιστροφή χρημάτων.

 8. Καθυστερημένη επιστροφή: Κατόπιν της λήξης της συμφωνηθείσας ενοικίασης, ενεργοποιείται μια περίοδος χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 60 λεπτά χωρίς καμία επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μισθώματος μιας επιπλέον ημέρας.

 9. Παραδόσεις-Παραλαβές: Δεν υπάρχει επιβάρυνση για εντός πόλεως παράδοση και παραλαβής οχήματος . Για παραδόσεις και παραλαβές εκτός πόλης υπάρχει δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης. Κάθε αίτημα εξαιτάζετε κατά περίπτωση.

 10. Τροχαίες παραβάσεις: Πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον ενοικιαστή του αυτοκινήτου. Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα.

 11. Κάπνισμα: Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο μισθωμένο όχημα. Σε περίπτωση παράβασης, ο ενοικιαστής οφείλει να καταβάλλει το κόστος Υπηρεσίας Απολύμανσης το οποίο ανέρχεται σε €50.

 12. Επιστροφή σε μη αποδεκτή κατάσταση: Στην περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου σε εξαιρετικά (ασυνήθιστα) βρώμικη κατάσταση, ο Ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλει το κόστος Υπηρεσίας Καθαρισμού το οποίο ανέρχεται σε €50,00.

 13. Χιλιόμετρα: Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ελεύθερα χιλιόμετρα.

 14. Επιπλέον οδηγός/οδηγοί: Το όχημα του Εκμισθωτή επιτρέπεται μόνο να οδηγηθεί από επιπλέον οδηγούς (τουλάχιστον ηλικίας άνω των 25 ετών) που αναγράφονται στην εμπρόσθια όψη του συμβολαίου. Η ημερήσια χρέωση για χρήση του αυτοκινήτου από επιπλέον οδηγούς ανέρχεται σε €10,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α) ανά ημέρα και ανά οδηγό.

 15. Απώλεια κλειδιού: Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού θα υπάρξει έξτρα χρέωση 220€ (πλέον Φ.Π.Α).

 16. Γεωγραφικοί περιορισμοί: Μεταφορά του οχήματος εκτός Κρήτης γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής συναίνεσης της εταιρίας «EcoMobilo P.C«

 17. Πολιτική καυσίμων: Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου με την οποία το παρέλαβε. Διαφορετικά θα χρεωθεί την αξία του καυσίμου που λείπει. Καμία επιστροφή δεν δίνεται αν το αυτοκίνητο επιστραφεί με περισσότερα καύσιμα απ’ ότι παρελήφθη.

 18. Ασφαλιστικές καλύψεις: Όλα τα αυτοκίνητά μας είναι ασφαλισμένα σε προγράμματα μικτής ασφάλισης με τις ακόλουθες καλύψεις: Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (3PL) στην περίπτωση που προκληθούν σωματικές βλάβες σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο μισθωμένου όχημα, εκτός του οδηγού) κατά την κυκλοφορία του μισθωμένου οχήματος. Προσωπικό Ατύχημα (PAI) του εξουσιοδοτημένου οδηγού του μισθωμένου οχήματος στην περίπτωση ατυχήματος που συμβεί ενώ ο εξουσιοδοτημένος οδηγός βρίσκεται μέσα στο μισθωμένο όχημα. Υλικές Ζημιές Μισθωμένου Οχήματος σε περίπτωση ζημιάς από πυρκαγιά, έκρηξη, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, ολική-μερική κλοπή, κλοπή αξεσουάρ, ίδιες ζημιές, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, φυσικά φαινόμενα και θραύση κρυστάλλων. Απαλλαγή ευθύνης CDW (συμπεριλαμβάνεται στις τιμές ενοικίασης): Η ευθύνη του μισθωτή για ζημιές στο μισθωμένο όχημα ή ολική / μερική κλοπή περιορίζεται στο ποσό απαλλαγής. Απαραίτητη προϋπόθεση, ο μισθωτής να έχει αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου μίσθωσης. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό ευθύνης/απαλλαγής ( βλ. Μισθωτήριο Συμβόλαιο”) στην περίπτωση ζημιάς και να προσκομίσει άμεσα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος.

 19. Δεν καλύπτονται ζημιές: οι οποίες έχουν προκληθεί από: αμέλεια του μισθωτή ή υπό την επήρεια μέθης ή από παραβίαση Κ.Ο.Κ. ή να έχει γίνει χρήση λάθος καυσίμου. Επιπλέον, δεν καλύπτονται ζημιές στα ελαστικά, το κάτω μέρος του οχήματος, κλοπές προσωπικών αντικειμένων ή ζημιές που τυχόν προκληθούν κατά την μεταφορά με πλοίο, όταν το αυτοκίνητο οδηγείται σε χωματόδρομους, off road διαδρομές, σε νερό, στην άμμο και ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος.

 20. Οδική βοήθεια: Οδική Βοήθεια από ατύχημα All Help (24ωρη εξυπηρέτηση): 210-9958600

 21. Ασφάλεια συναλλαγών: Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
-